Home Infotainment & Security

ตัวแทนจำหน่าย BOSCH SECURITY เขตภาคเหนือ

You are here: Home

ผลิตภัณฑ์และบริการของระบบรักษาความปลอดภัย

  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิดระบบ IP ระบบประมวลผลอัจฉริยะ และกล้องวงจรปิดเพื่อการใช้งานในสถานะต่าง ๆ
  • ระบบเตือนการบุกรุก
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  • ระบบเตือนอัคคีภัย
  • ระบบเสียงสาธารณะ และ ระบบเสียงประกาศอพยพ
  • ระบบการจัดการ
  • ระบบเสียงมืออาชีพ
  • ระบบชุดประชุม

ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch คือ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการป้องกันภัย ความปลอดภัย และ การติดต่อสื่อสารระดับโลก วิศวกรจากฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบ๊อช ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกมุมโลก เพื่อนำเสนอโซลูชั่น ตามความต้องการของลูกค้า และ นำเสนอบริการเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ในด้านธุรกิจสินค้าทั่วโลก Boschไม่เพียงแต่นำเสนอสินค้า และนวัตกรรมใหม่ เท่านั้น แต่บ๊อชยังเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ร่วมทำงานกับ นักวางแผน ผู้ให้บริการวางระบบ ผู้ติดตั้งระบบ ตัวแทนจำหน่าย และ ผู้ผลิตโรงงานต่าง ๆ ด้วยการที่บ๊อชมี สำนักงานที่ตั้งอยู่ทั้งในท้องถิ่น และ ต่างประเทศ ทำให้บ๊อชเข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ด้วยคุณภาพการให้บริการในระดับสูงทั่วโลก

ในประเทศเยอรมนีและประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยงาน ”การรักษาความปลอดภัยของอาคาร” ของBosch นำเสนอโซลูชั่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ที่กำหนดได้เองแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีงานอาคารทั่วไปแล้ว เรายังมีบริการอื่นๆ เช่น การวางแผน การระดมทุน การประกอบ และการบำรุงรักษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
แหล่งที่มา : http://www.bosch.co.th/